CONVOCATÒRIA PLAÇA FUNCIONARI/ÀRIA TELEFONISTA RECEPCIONISTA

Divendres, 16 de febrer de 2024 a les 00:00

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2023, s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una (1) plaça de Telefonista Recepcionista, pròpia de l'escala general, subescala auxiliar, Grup de classificació AP (Grup Professional) de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt i constitució d'una borsa de treball.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 16:19