CONVOCATORIA PLAÇA FUNCIONARI/ÀRIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Divendres, 16 de febrer de 2024 a les 00:00

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que la Junta de Govern Local celebrada el dia 13 de desembre de 2023, ha aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una (1) plaça d'Auxiliar Administratiu/va, de l'escala d'administració general, Grup de classificació C2 de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, i constitució d'una borsa de treball.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 16:19