Comunicat de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt - decret estat d'alarma

Diumenge, 22 de març de 2020 a les 00:00

 

 

Exp. núm.: 01 08 005 097 2020

 

mfc

 

DECRET

 

Vista l'evolució de la pandèmia ocasionada pel coronavirus COVID-19, com a mesura de protecció a la ciutadania i per tal d'evitar la propagació del virus, cal limitar la tramitació de gestions a l' Ajuntament de forma presencial.

 

Per això, al web municipal es pot trobar el portal de tràmits a l'adreça: https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html, a través del qual es poden tramitar gestions amb l'ajuntament les 24 hores del dia i qualsevol dia de la setmana.

De la mateixa manera, en el cas de les factures, s'han de presentar a través de la factura electrònica.

Hi ha diferents opcions de cara a generar una factura Electrònica:

  • A través de l'aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar a la web: http://www.facturae.es/ca-ES/Paginas/principal.aspx a Gestió de facturació electrònica.
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament en el següent enllaç: http://factoffice.codeplex.com
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament en el següent enllaç: http://offinvoice.codeplex.com
  • Emprant les eines de gestió empresarial EinesTIC
  • Des del lloc web: www.hazteunafacturae.com
  • Des dels seus llocs webs, molts bancs i caixes ofereixen aquest servei per als seus clients.
  • A través del vostre programari de facturació o d'emissió de factures.

CODIS DIR:       Ajuntament de La Pobla de Claramunt:   L01081653

És per tot el que s'ha exposat i d'acord amb l'article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d'altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o riscos greus d'aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al Ple,

 

RESOLC:

PRIMER. Establir que l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt atendrà exclusivament via telefònica i/o telemàtica, de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.

SEGON. Només s'admet la presentació telemàtica de documents a través de la seu electrònica municipal:https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions.html.

En el cas de les factures només s'admet la presentació de factura electrònica (CODI DIR de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt: L01081653) a l'adreça electrònica següent: https://www.lapobladeclaramunt.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/factures-electroniques.html

(La remissió a traves de correu electrònic no es considera factura electrònica, i per tant s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions del paràgraf anterior).

TERCER. Donar compte al Ple d'aquest Decret en la primera sessió que se celebri.

Així ho resol i signa, l'Alcalde, Antoni Mabras Marimon, davant meu, la secretària interventora, Margarita Fernández Cruz, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

La Pobla de Claramunt, 22 de març de 2020

 

 

 

 

Av. Catalunya, 16 – 08787 La Pobla de Claramunt – Tel. 930808 60 75 – Fax: 93 808 61 12 – CIF: P0816400F

claramunt@diba.cat www.lapobladeclaramunt.cat

 

Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:37

Imatges

Logo Ajuntament lletra negre Firmes estat alarma