Subvencions en l'àmbit del comerç per a activitats obligades a tancar per l'Estat d'Alarma

OBJECTE

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció en l'àmbit del comerç per a activitats que es van veure obligades a tancar per la declaració de l'Estat d'Alarma, amb l'objectiu de compensar els efectes negatius derivats de la Covid-19, i ajudar a la represa, recuperació i reactivació de l'activitat econòmica.

IMPORT MÀXIM

1.500 € per sol·licitant

PERÍODE DE SOL·LICITUDS

Del 27 de juliol al 15 de setembre de 2020

IMPORTANT: En tot cas, els imports definitius que s'atorguin en concepte de subvenció, seran iguals per a cada beneficiari, dins de cada grup (activitats paralitzades o no paralitzades però amb pèrdua de facturació), sempre dins la limitació de la dotació pressupostària existent. En funció del nombre de sol·licituds i la dotació pressupostària existent, es determinarà l'import final de la subvenció a atorgar als beneficiaris.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els establiments de més de 400 metres quadrats destinats al sector de l'alimentació.

BENEFICIARIS

Persones físiques o jurídiques titulars d'una activitat comercial al detall, hostaleria i restauració o de serveis professionals assimilats al comerç al detall que generin activitat econòmica al municipi de la Pobla de Claramunt, que hagin vist paralitzada la seva activitat per raó de l'estat d'alarma i les mesures adoptades pel Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a conseqüència del COVID19.

Un mateix beneficiari podrà rebre més d'una subvenció, sempre i quan es tracti d'activitats amb epígraf de l'IAE diferent. Si sota un mateix epígraf té més d'un local, només rebrà una subvenció.

S'entenen per serveis professionals assimilats al comerç al detall:

Tallers mecànics
Serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques
Serveis de reparació de calçat, roba i electrodomèstics
Tintoreria i bugaderia
Perruqueries i salons d'estètica i bellesa
Serveis de menjar preparat i càtering
Centres o clíniques veterinàries
Activitats de tatuatges o piercings
Agències de viatges
Activitats de manteniment físic

 

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SOL·LICITANTS

1. L'establiment indicat es va veure obligat a suspendre la seva activitat com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març i Reial decret 465/2020, de 17 de maig).
2. L'establiment indicat ha d'estar ubicat a peu de carrer. S'exclouen d'aquesta obligació els establiments de serveis professionals assimilats al comerç al detall dels sectors perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
3. El titular de l'establiment ha d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
4. El titular de l'establiment no ha d'estar incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (declaració responsable inclosa dins del formulari de sol·licitud).

 

FORMES DE TRAMITACIÓ

1. Si el sol·licitant de la subvenció és una PERSONA FÍSICA, pot optar per dues formes de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt, o bé realitzar la tramitació per internet des d'aquest tràmit.

2. Si el sol·licitant és una EMPRESA ha de fer la tramitació per internet, presentant la sol·licitud mitjançant aquest tràmit.

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. El format admès és documents .PDF

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (SOL·LICITUD PRESENCIAL)

a) Cal que empleneu el formulari de sol·licitud.

b) Cal que empleneu l'imprès de declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte on s'haurà d'ingressar la subvenció (model disponible en aquest tràmit) o bé un Certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line).
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (SOL·LICITUD TELEMÀTICA)
 

  • Còpia escanejada en format .pdf de l'imprès de sol·licitud i de l'imprès de declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte on s'haurà d'ingressar la subvenció (models disponibles en aquest tràmit) o bé un Certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line).


     

NORMATIVA

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

CANALS DE TRAMITACIÓ:

  • PRESENCIAL

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

  • TELEMÀTICA

A través de la Seu Electrònica de la web municipal, www.lapobladeclaramunt.cat, fent servir la Instància Genèrica, i afegint els documents requerits en format .PDF

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08/10/2020 17:30